fbpx
Chính sách vận chuyển giao nhận
Chính sách vận chuyển giao nhận

3.1: Điều kiện vận chuyển và giao nhận:

  1. a) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
  1. b) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng:
  1. c) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng theo địa chỉ khách hàng yêu cầu:

3.2: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng: