Trạng thái của yêu cầu
IT sẽ cập nhật tình trạng xử lý vào link này. Vui lòng lưu lại đường link để kiểm tra trạng thái của yêu cầu. Hoặc tìm lại đường link này trong mail cơ sở